ผอมสวยอย่างสุขภาพดี 100%
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
 ปัจจุบันข้อมูลถือสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ ดังนั้นเราจึงตระหนักเป็นอย่างดีในการมุ่งเน้นที่จะให้ บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ของเรา สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดสำหรับเรา คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น เรา จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเราในการรักษาความลับ สำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดก็ตาม ที่ได้เข้ามาเยี่ยม ชมเว็บไซต์ของเรา

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

 ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อการดูผลลัพธ์ของผู้ที่เคยใช้บริการ และบริการของเรา สามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเราได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้เราทราบ หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับเรา และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากเรา
 

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล
 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเรานั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเรา อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์ออกแบบโปรแกรมต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไป ตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้, เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หากเราไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน การดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริม ซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์ โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่เรา ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เราแล้ว เราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราจะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เรา และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายังเรา เราจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็ค ทรอนิคส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้า และเรา ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 เราจะไม่จัดสรร หรือ จำหน่าย จ่าย แจก ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดย อิสระ นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ท่านได้ร้องขอ และให้อำนาจแก่เรา หรือ ข้อมูลที่จัดสรรนั้น เป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นกิจกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงาน ข้อมูลที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้น เป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เราอาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับลูกค้าของเรา ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ เรายังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่ องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ เราอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของเรา และการจัดสรรปัจจัยสำคัญ หรือบริการในนามของเรา ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเรา หรือเข้ามาดำเนินการในนามของเรานั้น จะต้องตกลง ที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเราไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เราได้ ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเรา องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็น ความลับของเราด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
  เราจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

หากลูกค้าต้องการขอลบข้อมูลส่วนตัว
    ท่านสามารถร้องข้อให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ โดยส่ง E-mail หรือโทรศัพท์มาแจ้ง ( โดยใช้ E-mail หรือเบอร์โทรที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเรา